Sign in to follow this  
Followers 0
justintrask

IE9 Back button from BST issue

Rate this topic

2 posts in this topic

It brings me to this link:

 

http://ad.technoratimedia.com/iframe3?3t6DAO2JKAAXirYAAAAAAPZYLAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAP8AAAACFcmXOAAAAAAAnRQtAAAAAACWjDoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbuxMAAAAAAAIAAwAAAAAAAIBa2rEpxT8AAMAkWDjSPwCAWtqxKcU.AADAJFg40j8AgFrasSnFPwAAwCRYONI.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkDfGpGso4C32aUrdZmmYcNm.j78mPmBkcTHJEAAAAAA==,,http%3A%2F%2Fib.adnxs.com%2Fif%3Fenc%3Dw_uoxi_cxt_d9shcj8lfpwaaaoclm_a_w_uoxi_cxt_d9shcj8lfp9_7gsf_tlklwp807gxray-z5e9oaaaaahg0cga2aqaangeaaaiaaaab-xaat9qaaaeaaabvu0qavvneacwb-gaomaaapq8aagqcaquaaiia6in5aaaaaaa.%26udj%3Duf%2528%2527a%2527%252c%2B35986%252c%2B1324344729%2529%253buf%2528%2527r%2527%252c%2B1112833%252c%2B1324344729%2529%253b%26cnd%3D%21bcp49gi8uqsqgfzdgaagt6kdmaa4qoaeqaritgjq8egqwabgumgacbb4aiabgigbajabazgbaaabaagbalabalkbw_uoxi_cxt_bacp1kfypwsu_yqgkpok8ik3rp9kbaaaaaaaa8d_gaqa.%26ccd%3D%218gtxkai8uqsqgfzdglepayae%26vpid%3D47%26referrer%3Dhttp%3A%2F%2Fib.adnxs.com%2Fif%253fenc%3Dpha9ctej0d-kcd0k16pqpwaaaidc9eg_pha9ctej0d-kcd0k16pqp6_pejot9baewp807gxray-x5e9oaaaaaeyecgcwaqaalgeaaaiaaab3ma0apcecaaeaaabvu0qavvneacwb-gbmngaa1ggaagqcaquaaiiazcxfaaaaaaa.%2526udj%3Duf%252528%252527a%252527%25252c%2B36530%25252c%2B1324344727%252529%25253buf%252528%252527r%252527%25252c%2B890999%25252c%2B1324344727%252529%25253b%2526cnd%3D%21sik96wjj0qoq97a2gaagvmiimaa4zoweqanilgnqzlwqwabgumgacax4aiabfigbajabazgbaaabaagbalabalkbpha9ctej0d_baarwpqrxo9a_yqec1qxconzrp9kbaaaaaaaa8d_gaqa.%2526ccd%3D%21dqunlgjj0qoq97a2glzcccad%2526vpid%3D25%2526referrer%3Dhttp%3A%2F%2Fdelivery.huddler.com%2Ftag_iframe%25253fpubid%3D1079%252526size%3D300x250%252526placement%3Datf%2526media_subtypes%3D1%26media_subtypes%3D1,B%3D10%26Z%3D300x250%26_salt%3D2215762373%26r%3D0%26referrer%3Dhttp%253a%252f%252fib.adnxs.com%252fif%253Fenc%253dpHA9Ctej0D%252dkcD0K16PQPwAAAIDC9eg%255fpHA9Ctej0D%252dkcD0K16PQP6%255fpEjOt9BAEWp807GXray%252dX5e9OAAAAAEyeCgCWAQAAlgEAAAIAAAB3mA0APCECAAEAAABVU0QAVVNEACwB%252dgBMNgAA1ggAAgQCAQUAAIIAzCXFaAAAAAA.%2526udj%253duf%252528%252527a%252527%25252C%252b36530%25252C%252b1324344727%25252

 

 

Only when I hit back out of the BST. Just did a complete system restore (Ghost, Win7)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to register here in order to participate.

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.